Pages Menu
Categories Menu

Postitatud on dets. 2, 2013

Härmaka hoidla kinnistul detailplaneering

Kuusalu vallavalitsuse 21.11.2013 korraldusega nr 821 on algatatud Kiiu aleviku Härmaka hoidla kinnistu (35201:002:1010) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistul asuva laohoone laiendamine, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, sade- ja liigvee kogumise ja ärajuhtimise, heakorrastuse ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 9347 m2.

Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasneb juba üle 10 aasta Härmaka hoidla kinnistul tegutseva ettevõtte tootmis-ja laopindade suurenemine ning kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.

Detailplaneeringu algatamise taotleja on Nordic Group OÜ. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.